Obchodné podmineky

CK FAMILY, s.r.o. cestovná agentúra, Sobotské námestie 1774, 058 01 Poprad, IČO: 36 444 177 

CK Family, s.r.o., /ďalej iba CA/ je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií, s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako v poriadajúcej CK.

1. VYBAVOVANIE OBJEDNÁVOK

Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo "Nezáväzných objednávok".
Až po úspešnej rezervácií zájazdu, je zákazníkovi zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu /faxom, e-mailom, poštou../, kde informujeme zákazníka do akej doby je potrebné zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné. Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

2. PLATBA

Za zájazdy objednané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, platí zákazník zálohu vo výške 50% z celej sumy zájazdu, potom najneskôr jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu doplatí ďalších 50 do plnej ceny zájazdu. 
Zájazdy typu "Last Moment" objednané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník v plnej výške, t.j. 100%, na účet CA, alebo po dohode priamo na účet danej CK. 
Cestovná zmluva nadobúda platnosť /účinnosť/ dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu.

3. CESTOVNÉ DOKLADY

Každý cestujúci je povinný mať so sebou pri vycestovaní do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP /Shengenský priestor/. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie CA alebo CK žiadnu zodpovednosť. 
Cestovné doklady, súvisiace s odchodom klienta na dovolenku – letenky, vouchery a pod. obdrží klient spravidla najneskôr cca týždeň pred odchodom.

4. STORNO PODMIENKY

Klient má právo po uzatvorení cestovnej zmluvy stornovať objednaný zájazd. Vždy sa riadi podľa storno podmienok danej CK. 
Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno zájazdu/ musí byťprevedené výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané 
na e-mailovú adresu: info@ckfamily.sk, alebo na faxové číslo: 00421 52 7723740 /pondelok-piatok 09.00 – 17.00 hod./, alebo osobne v CA. 
Zároveň je potrebné zaslať storno zájazdu na e-mailovú adresu /alebo faxové číslo/ organizátora zájazdu /CK/.

5. REKLAMÁCIE

Klient je povinný zaslať reklamáciu písomne na e-mail: info@ckfamily.sk, alebo doporučene na adresu: CK FAMILY, s.r.o. Sobotské námestie 1774, 058 01 POPRAD, prípadne osobne doručiť do CA, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu. 
CK Family, s.r.o., je CA – nezodpovedá za služby CK. Po obdržaní reklamácie zasiela reklamáciu na priame vybavenie usporiadateľovi zájazdu.

Reklamácia bude vybavená najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O spôsobe vybavenie reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK.
Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných podmienkach každej CK. 

6. OSOBNÉ ÚDAJE

CK FAMILY, s.r.o. považuje niektoré údaje /meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko/ klientami poskytnuté pri využívaní nášho servuru a služieb CA ako osobné údaje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.
Niektoré údaje sú sracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb v súvislosti s vycestovaním /napr. poistenie/.

Copyright © 2011 - 2013 CK FAMILY Všetky práva vyhradené. Webdesign: Marián Karabin